Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Long An đề nghị Đoàn - Hội sinh viên các trường đại học, cao đẳng, Đoàn khối CCQ tỉnh nghiên cứu kế hoạch, thể lệ chương trình của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và triển khai một số nội dung cụ thể: