Tuần lễ quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2024 với chủ đề “Đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng biến đổi khí hậu”

DLA

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường hàng năm được Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 và Công văn số 2412/BNNTL ngày 03/4/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức, hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 với chủ đề "Đảm bảo cấp nước sạch an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu".

Trường Đại học kinh tế Công nghiệp Long An hưởng ứng cuộc vận động với thời gian từ 29/4/2024 đến ngày 06/5/2024.

data

 

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nhà trường với nhiều hoạt động hưởng ứng qua thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông của trường nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của CB-GV-NV, học viên, sinh viên về sử dụng tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, các công trình vệ sinh trong trường học để nâng cao sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh.

Thông điệp Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024

-  Chủ động cấp, trữ nước an toàn, giải pháp hiệu quả ứng phó nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

- Sử dụng nước tiết kiệm - hiệu quả là bạn đã chia sẻ cơ hội cho mọi người.

- Hãy cùng hành động cải thiện điều kiện nước sạch và vệ sinh cho cộng đồng.

- Bảo vệ nguồn nước là góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước Quốc gia.

- Bảo vệ công trình cấp nước là quyền và nghĩa vụ của mọi người.

- Nước sạch và vệ sinh là sức khỏe cộng đồng và sự phát triển của trẻ em.

 - Rửa tay bằng xà phòng - hành động đúng - sức khỏe thật.

- Thu gom, xử lý chất thải, rác thải, vì xóm làng Xanh - Sạch - Đẹp.

- Nhiệt liệt hưởng ứng tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

- Nước sạch và vệ sinh an toàn mang lại cuộc sống, sức khỏe cho tất cả mọi người.

- Thực hiện cấp nước an toàn  là thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội.   

- Tiếp cận nước an toàn là quyền và nghĩa vụ của mỗi người.

- Mỗi người, mỗi ngày hãy làm một hành động tốt để giữ gìn vệ sinh môi trường.

Ban truyền thông