Đề án mở ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

DLA

Đào tạo Cử nhân trình độ Đại học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và hướng dẫn viên du lịch có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt, có năng lực chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu xã hội trong ngành du lịch