Luật Biên phòng Việt Nam – Những điều cần biết

DLA

Luật Biên phòng Việt Nam (Luật số 66) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11/11/2020; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

data

Luật Biên phòng Việt Nam gồm 06 chương 36 điều, quy định chính sách, nguyên tắc, nhiệm vụ, hoạt động, lực lượng, bảo đảm và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân về biên phòng.

Theo đó, tại Chương III Luật Biên phòng Việt Nam xác định cụ thể về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi hoạt động, hệ thống tổ chức, trang bị của Bộ đội biên phòng và hình thức, biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, việc sử dụng vũ khí, trang bị của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng.

Ngoài ra, các hành vi bị nghiêm cấm về biên phòng, gồm:

1. Xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ quốc gia; phá hoại, gây mất ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

2. Sử dụng hoặc cho sử dụng khu vực biên giới của Việt Nam để chống phá, can thiệp vào nước khác; đe dọa sử dụng hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ biên giới.

3. Giả danh cơ quan, tổ chức, người thực thi nhiệm vụ biên phòng; chống lại, cản trở, trả thù, đe dọa, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thực thi nhiệm vụ biên phòng.

4. Mua chuộc, hối lộ, dụ dỗ, lôi kéo hoặc ép buộc người thực thi nhiệm vụ biên phòng làm trái quy định của pháp luật.

5. Lợi dụng, lạm dụng việc thực thi nhiệm vụ biên phòng để vi phạm pháp luật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

6. Phân biệt đối xử về giới, chia rẽ, kỳ thị dân tộc, chủng tộc, quốc tịch, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa trong thực thi nhiệm vụ biên phòng.

7. Sản xuất, sử dụng, mua bán, trao đổi, vận chuyển, phát tán thông tin, hình ảnh sai lệch về chủ quyền, lãnh thổ, biên giới quốc gia.

Xem thêm về Luật Biên phòng Việt Nam tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-so-66-2020-QH14-Bien-phong-Viet-Nam-2020-439845.aspx

Đây là văn bản pháp lý rất quan trọng, nắm rõ Luật Biên phòng Việt Nam góp phần bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển, đảo.

Tổng hợp