Đoàn trường DLA: Tổ chức học tập chuyên đề Lý luận chính trị cho đoàn viên năm 2022

DLA

Thực hiện chương trình công tác đoàn và Phong trào TTN năm 2022, ngày 26-9-2022 Đoàn trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) tổ chức học tập chuyên đề Lý luận chính trị cho gần 500 cán bộ đoàn, đoàn viên Nhà trường.

Đồng chí Trương Phú Quí – báo cáo viên chuyên đề “04 bài lý luận chính trị”
Đồng chí Trương Phú Quí – báo cáo viên chuyên đề “04 bài lý luận chính trị”

Tham gia học tập chuyên đề, các cán bộ đoàn và đoàn viên DLA được học tập 04 bài Lý luận chính trị bao gồm:

Bài 1: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở nước ta.

Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam – người tổ chức, lãnh đạo.

Bài 3: Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay.

Bài 4: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Bài 1: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở nước ta
Bài 1: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở nước ta

 

Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam – người tổ chức, lãnh đạo
Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam – người tổ chức, lãnh đạo

 

Bài 3: Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay
Bài 3: Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay

 

Bài 4: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Bài 4: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Học tập lý luận chính trị là việc làm cần thiết và được Đoàn trường thường xuyên quan tâm, tổ chức. Thông qua buổi học tập chuyên đề không chỉ giúp cán bộ đoàn, đoàn viên của trường hiểu thêm về những kiến thức lý luận chính trị, qua đó nâng cao năng lực và kinh nghiệm công tác đoàn, đáp ứng với sự vận động, phát triển của cách mạng trong giai đoạn mới.

data

Đoàn trường