Nằm trong chuỗi hoạt động thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2021, ngày 27-04-2021 BTV Đoàn Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) triển khai hoạt động “Học tập, quán triệt và tuyên truyền về Nghị quyết, Chủ trương của Đảng, Nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn” đến tất cả các cán bộ đoàn, đoàn viên, sinh viên Nhà trường.

data

Tổ chức “Học tập, quán triệt và tuyên truyền về Nghị quyết, Chủ trương của Đảng, Nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn” là hoạt động cần thiết và quan trọng, nhằm giúp các cán bộ đoàn, đoàn viên, sinh viên học tập các Nghị quyết, kết luận chương trình của Đoàn, qua đó thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ gắn với việc thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra; cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết trong nội dung và nhiệm vụ công tác; gắn với việc học tập, quán triệt Nghị quyết với xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở các cấp Đoàn. Tập trung thảo luận, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng tập thể và cá nhân đoàn viên, sinh viên trong thực hiện các chương trình hành động.

Đoàn Trường