Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2021, đồng thời giúp các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, trong triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết. Vừa qua, ngày 27-04-2021, BTV Đoàn trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) triển khai hoạt động “Học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” đến toàn thể cán bộ đoàn, đoàn viên, sinh viên Nhà trường.

Đ/c Huỳnh Văn Xê – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng triển khai Nghị quyết
Đ/c Huỳnh Văn Xê – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng triển khai Nghị quyết

Việc tổ chức “Học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm của các cán bộ đoàn viên, thanh niên tỉnh Long An nói chung và Trường DLA nói riêng trong năm 2021. Buổi báo cáo tập trung vào những nội dung, quan điểm mới trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thông qua hoạt động tổ chức triển khai, học tập Nghị quyết nhằm giúp các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên học tập và quán triệt những nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết, nhằm cụ thể các nội dung của Nghị quyết vào hoạt động thực tiễn đời sống thanh niên, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác đoàn tại trường trong thời gian tới.

Đoàn trường