Công tác phát triển đảng trong đội ngũ đoàn viên – sinh viên của Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An

DLA

Công tác phát triển đảng viên mới là một nhiệm vụ thường xuyên nhằm bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng. Tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn thanh niên Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An. Điều lệ Đảng đã khẳng định: “Đoàn TNCS HCM là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Khen thưởng các cá nhân và tập thể Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020
Khen thưởng các cá nhân và tập thể Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Đại diện Chi bộ 4, đồng chí Nguyễn Hữu Đang – UVBCH Đoàn Trường báo cáo tại “Hội nghị tổng kết công tác hoạt động Đảng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021”: Thời gian qua, Chi bộ 4 đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Đoàn thành niên. Do đó, các hoạt động Đoàn Trường có sức lan tỏa, có ý nghĩa thiết thực và tạo được hiệu ứng tốt trong đoàn viên sinh viên, và công tác kết nạp đảng viên là đoàn viên sinh viên của Trường Đại học KTCN Long An luôn được chú trọng. Trong thời gian vừa qua, từ Chi bộ 4 chỉ có 9 đảng viên, trong đó có 5 đảng viên chính thức và 4 đảng viên dự bị, đến nay Chi bộ đã có 23 đảng viên, trong đó có 12 đảng viên chính thức và 11 đảng viên dự bị. Chi bộ đã giới thiệu kết nạp 12 đoàn viên là sinh viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây là nguồn lực góp phần làm cho tổ chức Đảng thêm vững mạnh, vừa trẻ hóa đội ngũ của Đảng, tăng cường sức chiến đấu, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng.

Đối với Đoàn viên sinh viên, Đoàn Trường Đại học KTCN Long An luôn đẩy mạnh công tác xây dựng sự thống nhất tư tưởng trong Đảng như: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Nâng cao nhận thức của thanh niên về Đảng, đó là: “xung kích đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng, tích cực tham gia bảo vệ Đảng, trước hết là bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, đấu tranh chống lại những luận điểm xuyên tạc, chống phá Đảng của các thế lực thù địch”. Trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, các cấp bộ đoàn cần thực hiện tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, trong đó hướng trọng tâm là “Làm theo lời Bác”, nhân rộng các điển hình thanh niên tiên tiến, làm cho cuộc vận động này trở thành hành động cách mạng sinh động, thường xuyên trong cuộc sống, sinh hoạt, học tập hằng ngày.

Đối với đoàn viên đã kết nạp Đảng, Chi bộ luôn nhắc nhở mỗi đảng viên cần nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước những hành vi và việc làm của bản thân. Xác định rõ bản thân là một nhân tố góp phần nâng cao chất lượng Đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Vì vậy cần làm tốt vai trò người đảng viên trong việc giúp đỡ quần chúng ưu tú của các đoàn thể, để bổ sung lực lượng đảng viên mới: trẻ, có trình độ học vấn, có sức khoẻ, nhiệt tình, hăng hái có tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng của tổ chức Đảng.

Tập thể Chi bộ 4 phấn đấu mỗi cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và xây dựng Chi bộ vững mạnh trong thời kỳ mới
Tập thể Chi bộ 4 phấn đấu mỗi cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và xây dựng Chi bộ vững mạnh trong thời kỳ mới

Để đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ đoàn viên sinh viên trong thời gian tới, Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đã, đang và sẽ luôn quan tâm, tạo mọi cơ hội, điều kiện để giúp tổ chức Đoàn Trường tổ chức có hiệu quả công tác phát triển đảng viên từ Đoàn viên thanh niên theo như lời bác Hồ dạy: “Đảng cần phải giúp đỡ Đoàn thanh niên phát triển tốt, đồng thời phải chọn những đồng chí đoàn viên đã qua thử thách và đã đủ điều kiện đưa họ vào Đảng”.

Văn Thị