Khảo sát

Sinh viên

STT

TÊN KHẢO SÁT

1

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN BẠN ĐỌC THƯ VIỆN

2

PHIẾU KHẢO SÁT ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI HỌC ĐỐI VỚI CƠ SỞ VẬT CHẤT

3

KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

Cán bộ, giảng viên, chuyên viên

STT

TÊN KHẢO SÁT

1

PHIẾU KHẢO SÁT TÔN CHỈ, SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỐT LÕI KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2013- 2018 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN

2

PHIẾU KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG NCKH CỦA NGƯỜI DẠY

Doanh nghiệp

STT

TÊN KHẢO SÁT

1

PHIẾU KHẢO SÁT KẾT QUẢ THỰC HIỆN TÔN CHỈ, SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỐT LÕI CUỐI GIAI ĐOẠN 2013- 2018 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN

2

PHIẾU KHẢO SÁT TÔN CHỈ, SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2019- 2023 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN

3

PHIẾU KHẢO SÁT TÔN CHỈ, SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỐT LÕI KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN GIAI ĐOẠN 2007- 2012 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020