Quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá chất lượng

 

       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT-CN LONG AN                                         Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

       Số:   /QĐ-DLA                                                                 Tân An, ngày     tháng  01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng

Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐH KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN

 

Căn cứ Quyết định số 542/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế Công ngiệp Long An;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 61/2009/QĐ-BGDĐT ngày 17/04/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 76/2007-QĐ-BGDĐT ngày 14/12/2007 của Bộ Giáo dục&Đào tạo:

 Căn cứ Chỉ thị số 46/2008/CT-BGDĐT ngày 05/8/2008 của Bộ Giáo dục&Đào tạo  về tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính;                                                   

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An gồm các ông, bà có tên sau:

 

  1. TS. Lê Đình Viên-Hiệu trưởng:                                               Chủ tịch
  2. TSKH. Lê Đình Tuấn - Phó Hiệu trưởng                              PCT thường trực
  3. KS. Lê Đình Kỷ - Trưởng phòng TCHC                               Phó Chủ tịch
  4. TS. Đoàn Thị Hồng-Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển khoa học TC-TT và NH- Trưởng Khoa TCNH    Ủy viên    
  5. TS. Nguyễn Kim Chung-Trưởng Khoa KTKT                       Ủy viên
  6. TS.Võ Minh Đức-Trưởng Khoa QTKD                                Ủy viên
  7. TS. Nguyễn Công Thạnh-Trưởng Khoa KTXD                      Ủy viên
  8. ThS. Nguyễn Minh Khoa-Trưởng phòng QLĐT-CTHSSV       Ủy viên
  9. ThS. Nguyễn Phúc Diên Ngọc-QTK Ngoại ngữ                    Ủy viên
  10. Ông Đặng Thành Quan-CV Khoa LKĐT                               Thư ký Hội đồng,

 

Điều 2. Hội đồng tự đánh giá làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thảo luận để đi đến thống nhất; thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Điều 10 Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 76/2007-QĐ-BGDĐT ngày 14/12/2007 của Bộ Giáo dục&Đào tạo:

Hội đồng tự đánh giá chất lượng của Trường căn cứ vào Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ Giáo dục&Đào tạo để thực hiện;

Điều 3. Các Ông, Bà Trưởng phòng: TC-HC, QLĐT&CTHSSV, Kế toán, trưởng các khoa, Giám đốc cơ sở 2, Giám đốc các Ban, Trung tâm và các cá nhân có tên trong Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;                                                                                                    TS. Lê Đình Viên  

- HT, các PHT;

- Lưu TCHC.                                                                                                        

 


Copyright © 2016 Phát triển: CNTT - Website: Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An
ĐC: Số 938, Quốc Lộ 1A, Phường Khánh Hậu, TP.Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3512826 - Fax: 3512825 - Email: info@daihoclongan.edu.vn .
DLA-2012-2015

©