Báo Cáo Quy Chế Dân Chủ

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ

 trong hoạt động của Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An

  ____________________

 

                     HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN

            Căn cứ Quyết định số số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học tư thục, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị;

            Căn cứ Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường ban hành kèm theo Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An;

            Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính,

 

 QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An.

            Điều 2. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, các phòng, khoa, các trung tâm và các bộ phận thuộc trường có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                          CHỦ TỊCH HĐQT- HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3;                                                                 TS Lê Đình Viên 

- Lưu: TC-HC.

 

QUY CHẾ

Thực hiện quy chế dân chủ Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp LA

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-DLA ngày    /01/2010 của

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An)

 

Điều 1. Mục đích thực hiện dân chủ trong trường

  1. Thực hiện dân chủ trong trường nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường thông qua các hình thức dân chủ trực tiếp, đảm bảo quyền giám sát, đóng góp ý kiến xây dựng và thực hiện trách nhiệm đối với sự phát triển của nhà trường.

2. Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm phát huy trí tuệ của đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và học sinh trong việc thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, Nội quy lao động, quy chế trả lương, thưởng…, xây dựng kỷ cương, nền nếp trong mọi hoạt động của nhà trường, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước.

3. Phát huy tinh thần phê, tự phê bình thẳng thắn, chân tình, xây dựng, hướng tới một tập thể sư phạm vững mạnh.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong nhà trường

            1. Thực hiện dân chủ trong nhà trường phải đồng thời đảm bảo sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, bảo đảm sự quản lý của Hội động Quản trị-một tổ chức duy nhất quyền sở hữu tập thể nhà trường, có trách nhiệm và quyền tự chủ quyết định những vấn đề quan trọng về tổ chức, nhân sự và tài chính, tài sản của trường, bảo đảm sự  điều hành của Hiệu trưởng là người đại diện của nhà trường trước xã hội và pháp luật, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh Long An; phát huy vai trò của các đoàn thể trong nhà trường.

            2. Thực hiện dân chủ trong nhà trường phù hợp với Hiến pháp và pháp luật, quyền phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm; dân chủ phải gắn liền với kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường.

            3. Xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng dân chủ, xâm phạm quyền tự do dân chủ làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của nhà trường.

Điều 3. Quy định này được thực hiện trong phạm vi Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An.

Điều 4. Trách nhiệm của Hiệu trưởng

            Hiệu trưởng là người do Hội đồng Quản trị đề cử, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết công nhận. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động của Trường. Hiệu trưởng có trách nhiệm sau đây:

            1. Quản lý và điều hành hoạt động của Trường theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục ban hành kèm theo QĐ số 61/2009/QĐ-CP ngày 17/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

            2. Tổ chức thực hiện những quy định về trách nhiệm của CB, GV, NV và HS trong Quy chế này.

            3. Lắng nghe và tiếp thu các ý kiến phản ảnh của CB, GV, NV và HSSV, của tổ chức Đoàn TN, Công đoàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ:

            Phương thức thực hiện:

            - Thông qua các kỳ họp hàng tháng của Ban lãnh đạo, mỗi tháng 1 lần.

            - Thông qua cuộc họp với GV, NV định kỳ mỗi tháng 1 lần.

            - Nghe ý kiến đóng góp của CĐCS và Đoàn TN định kỳ 2 lần/năm.

            - Phối hợp với Công đoàn tổ chức Hội nghị CB, NV mỗi năm 1 lần vào đầu năm.

            - Đối thoại với sinh viên  nghe sinh viên phản ảnh 2 lần/năm.

            - Bố trí lịch tiếp xúc với CB, GV, NV, HSSV định kỳ trong tháng nếu có yêu cầu từ các thành phần trên.

            4- Đặt hòm thư tiếp nhận ý kiến đóng góp của CB, GV, NV, HSSV về quá trình điều hành, hoạt động của trường.

            5. Công khai

            6. Quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của HSSV: đóng học phí, quy chế đào tạo, kế hoạch giảng dạy, lịch thi học kỳ, điểm thi.. được công khai trên các bảng thông báo.

            7. Yêu cầu, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện dân chủ đối với lãnh đạo các phòng, khoa và các bộ phận khác thuộc Trường, giải quyết kịp thời các kiến nghị của CB, GV, NV, HSSV.

Điều 5.  Hiệu trưởng lấy ý kiến đóng góp của CB, GV, NV, HSSV, Đoàn TN, Công đoàn cơ sở trước khi quyết định các vấn đề sau đây:

            1. Các biện pháp tổ chức phong trào thi đua, lề lối làm việc, nội quy lao động.

            2 . Kế hoạch sử dụng lao động, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ cho giảng viên, nhân viên.

Điều 6. Hiệu trưởng lấy ý kiến đóng góp của lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm, ban TCCN trước khi quyết định những vấn đề sau đây:

1. Kế hoạch phát triển của nhà trường

            3. Kế hoạch giảng dạy, chương trình đào tạo.

3. Quy định về thù lao giảng viên.

4. Quy định về chức năng, nhiệm vụ các phòng, khoa, các bộ phận khác.

5. Kế hoạch tuyển sinh; nghiên cứu khoa học.

Điều 7.Trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, nhân viên

1. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Lao động, nhiệm vụ được quy định của Hợp đồng lao động.

2. Tham gia đóng góp ý kiến những vấn đề quy định ở Điều 5.

3. Đấu tranh chống các tư tưởng bè phái, mất đoàn kết, cửa quyền, quan liêu và những hành động vi phạm dân chủ, kỷ cương nền nếp trong nhà trường.

4. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo, cán bộ, công chức, tôn trọng đồng nghiệp và học sinh sinh viên; bảo vệ uy tín của nhà trường.

Điều 8. Những việc cán bộ, giảng viên, nhân viên được biết, tham gia ý kiến, giám sát kiểm tra thông qua hình thức dân chủ trực tiếp hoặc thông qua công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên.

            1. Các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của LLĐ. Công đoàn Trường có nhiệm vụ phổ biến các chế độ này với người lao động.

            2. Quy định về việc sử dụng, sửa chữa  tài sản, mượn thiết bị dạy học, đề nghị cấp mới các phương tiện làm việc.

            3. Các quy định về học phí, lệ phí các kỳ thi.

            4. Việc sử dụng lao động, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật.

            5. Giải quyết đơn thư khiếu nại-tố cáo theo quy định của Luật Khiếu nại-Tố cáo.

Điều 9. Những việc nhà trường phải thông báo đến HSSV biết

            1. Chủ trương, chế độ, chính sách của Nhà nước, của Bộ GD&ĐT, những quy định của nhà trường đối với sinh viên.

            2. Nội dung rèn luyện của sinh viên.

            3. Chương trình, lịch học, lịch thi.

            4. Những thông tin có liên quan đến học tập, rèn luyện, sinh hoạt và các khoản đóng góp theo quy định.

Điều 10. Những việc sinh viên được tham gia ý kiến

1.      Nội quy, quy định của Trường có liên quan đến HSSV.

2.      Những vấn đề có liên quan đến quyền lợi học tập của HSSV

Điều 11. Trách nhiệm của nhà trường

1. Cập nhật thông tin về mục tiêu đào tạo            , chương trình và quy trình đào tạo; các nội quy, quy chế của nhà trường trong Sổ tay sinh viên hàng năm.

2. Thông báo công khai các chế độ, chính sách đối với CB, GV, NV và HSSV.

3. Đặt hòm thư góp ý và các hình thức góp ý khác để cá nhân, đơn vị, đoàn thể trong trường thuận lợi trong việc góp ý.

4. Giải đáp các ý kiến và kiến nghị theo quy định của pháp luật.

5. Định kỳ mỗi năm ít nhất 1 lần, nhà trường gặp gỡ đại diện của HSSV để lắng nghe và giải quyết những vấn đề về giảng dạy, học tập, rèn luyện, chế độ chính sách, về đời sống vật chất tinh thần và những vấn đề khác trong trường mà người học phản ảnh.

Điều 12. Trách nhiệm của các phòng, khoa, trung tâm, Ban TCCN

            1. Tham mưu Hiệu trưởng các biện pháp để thực hiện tốt Quy chế này.

            2. Chấp hành và  tổ chức thực hiện tốt các hoạt động dân chủ trong phòng, khoa.

            3. Thực hiện nghiêm túc lề lối làm việc trong đơn vị,  giữa các đơn vị với nhau, giữa các đơn vị với trường; thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị theo quy định của Luật GD, Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tư thục, Quy chế hoạt động của trường, Quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng, khoa.

Điều 13. Trách nhiệm của Đoàn Thanh niên, Công đoàn cơ sở

            Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn TN là người đại diện của đoàn thể có trách nhiệm:

1. Phối hợp với Hiệu trưởng trong việc tổ chức, thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường.

2. Nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS, Đoàn TN tham gia bàn bàn các biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường.

3. Ủy ban Kiểm tra Công đoàn có nhiệm vụ giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, lắng nghe ý kiến của người lao động, của HSSV phản ảnh kịp thời, phát hiện những trường hợp vi phạm quy chế này để đề nghị Hiệu trưởng giải quyết.

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có những vấn đề mới phát sinh, Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính sẽ có văn bản đề nghị Hiệu trưởng xem xét, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.

Phòng TC-HC


Copyright © 2016 Phát triển: CNTT - Website: Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An
ĐC: Số 938, Quốc Lộ 1A, Phường Khánh Hậu, TP.Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: (072) 3512826 - Fax: 3512825 - Email: info@daihoclongan.edu.vn .
DLA-2012-2015

©